English Staff

U Madhavi M.Phil., M.A. English, B.Ed.

HOD

English Department

U Raju M.A. Education, M.A. English

Lecturer

English Department

K William Kery M.A. English

Lecturer

English Department

P Chandra Gangadhar M.A. English , B.Ed.

Lecturer

English Department

P Harisha M.A. English

Lecturer

English Department

K Neelima M.Sc, M.A. English, M.Ed.

Lecturer

English Department